ufabet

องค์กร ควร RESKILL & UPSKILL ให้กับพนักงานได้อย่างไร

Business Purpose มีความหมายว่าวัตถุประสงค์ของธุรกิจ เปรียบเหมือนปลายหอกที่คอยนำองค์กรพุ่งไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางบ่งบอกว่าผู้นำมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างไรบ้าง

การ Re-skill และ Upskill ของพนักงานมักจะเกิดจากการกำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่สามารถกระตุ้นให้พนักงานต้องปรับตัวตามไปด้วย บุคลากรคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุด เมื่อเราต้องการพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพการแข่งขันเทียบเท่าหรือเหนือกว่าคู่แข่งในตลาด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง Re-skill และ Upskill บุคลากรให้มีความสามารถทัดเทียมกับบุคลากรของบริษัทคู่แข่ง เรามาดูกันว่า Business Purpose จะมีผลต่อการพัฒนาทักษะของบุคลากรได้อย่างไรบ้าง

Business Purposeทำให้บุคลากรพัฒนาตนเองได้ถูกทาง

ถ้าผู้นำออกมาพูดกับพนักงานของตนเกี่ยวกับเป้าหมายขององค์กรว่าต้องการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางไหนบ้าง พนักงานทุกคนก็จะเข้าใจเป้าหมายขององค์กรได้ตรงกันทั้งหมด ส่งผลให้พนักงานทุกคนพร้อมใจกันเรียนรู้กับความเปลี่ยนแปลงใหม่ที่จะเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ปี 2019 ที่ผ่านมาองค์กรประเภท Agency Advertising ต้องใช้พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ หรือ Third Party ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการยิง Ads โฆษณามาทำหน้าที่ยิง Ads โฆษณาแทนพนักงานตำแหน่ง AE (Account Executive) ของบริษัท แต่ในปี 2020 องค์กรต้องการลดต้นทุนการดำเนินงานจากพาร์ทเนอร์ จึงหันมาให้พนักงานตำแหน่ง AE ในบริษัทของตน Re-skill เรื่องการซื้อมีเดียโฆษณา และพนักงานคนไหนที่มีความรู้เรื่องการยิง Ads โฆษณาอยู่แล้วก็อาจจะต้อง Upskill ให้เชี่ยวชาญด้านนี้มากขึ้นไปอีกขั้น จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือ Business Purpose สามารถกระตุ้นให้พนักงานพัฒนาทักษะตนเองได้จริง ๆ

กลยุทธ์ใหม่นำมาสู่การใช้เครื่องมือใหม่และทักษะใหม่

เมื่อองค์กรต้องการเติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์คือสิ่งที่ชี้ทางให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างถูกต้อง และองค์กรต้องคอยกระตุ้นพนักงานให้เตรียมพร้อมรับมือกับเครื่องมือการทำงานใหม่ ๆ และวิธีการทำงานใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ ถ้าพนักงานคนไหนไม่เปิดใจเรียนรู้วิธีการทำงานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ใหม่ บุคลากรคนนั้นอาจจะเป็นพนักงานคนแรกที่จะโดนปลดในยามที่องค์กรต้องการลดค่าใช้จ่ายในยามวิกฤตเศรษฐกิจได้เช่นกัน ดังนั้น เมื่อองค์กรนำเครื่องมือการทำงานใหม่ ๆ หรือวิธีการทำงานใหม่ ๆ เข้ามา

ufabet

เราในฐานะที่เป็นพนักงานจะต้องหมั่นเรียนรู้ Re-skill และ Upskill ตัวเองให้มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทักษะพื้นฐานที่องค์กรต้องการ

พนักงานทุกคนต้องเรียนรู้

ความสำเร็จในการทำงานให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เราต้องรู้จักพัฒนาตนเองให้มีทักษะพื้นฐานที่องค์กรต้องการด้วย เช่น หากเราเข้ามาทำงานในบริษัทให้คำปรึกษาด้านการตลาดตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปี 2020 ซึ่งมีประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ในสายงานด้านการตลาด นอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องทำ เราต้องคอยติดตามเทรนด์การตลาดที่เปลี่ยนแปลงมาตลอดทั้ง 10 ปี ด้วย ถ้าอยากเป็นพนักงานที่มีคุณค่าและเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้ อย่างน้อยเราต้องมีทักษะพื้นฐานที่องค์กรต้องการ หรือในแวดวงอาชีพวิศวกร วิศวกรทุกคนจะต้องมีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Auto CAD ซึ่งเป็นเครื่องมือเขียนแบบที่นิยมใช้ในแวดวงอาชีพวิศวกร เป็นต้น

สร้างวัฒนธรรมการแข่งขันให้คนในองค์กรแข่งกันเรียนรู้

ในองค์กรใหญ่มักจะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เข้มข้นเพื่อให้พนักงานแข่งขันกันทำงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ยิ่งผู้นำใช้วิสัยทัศน์เข้ามากระตุ้นให้เป็นแรงจูงใจมากเท่าไร กลิ่นอายการเรียนรู้ในองค์กรก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น การแข่งขันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานในองค์กรต้องแตกแยกกัน แต่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้องค์กรเติบโตขึ้นได้จากการแข่งขันกันพัฒนาตนเองของพนักงาน ดังนั้น การทำให้ที่ทำงานเป็นเหมือนโรงเรียนคือทัศนคติที่ดีของการทำงาน

“ความก้าวหน้าในอาชีพ ต้องมาพร้อมกับการเรียนรู้เสมอ”

สิ่งเดียวที่จะทำให้พนักงานมีเป้าหมายการทำงานที่ตรงกัน คือการบอกวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กรให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจอย่างชัดเจน และต้องสร้างกลิ่นอายการเรียนรู้ในองค์กรอยู่ตลอดเวลา ยิ่งองค์กรสามารถทำให้พนักงานของตนร่วมใจกัน Re-skill และ Upskill อย่างต่อเนื่อง เราจะยิ่งมีบุคลากรคุณภาพที่พร้อมสนับสนุนองค์กรให้เติบโตขึ้น


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ salcedosuites-makati.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated