ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

โปรดเกล้าฯศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เป็นอธิการบดี มช.

ความคืบหน้าหลังจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มีมติเห็นชอบในการเสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 16 ต่อไป ล่าสุด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายพงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

โปรดเกล้าฯศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เป็นอธิการบดี มช.

สำหรับ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (นิติเวชศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล Doctor of Philosophy (Pharmacology /Toxicology), The Ohio State University, Ohio, USA. และได้รับอนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์แพทยสภา

ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปฏิบัติหน้าที่เป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญ อาทิ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าศูนย์/ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ได้นำความรู้ไปปฏิบัติงานในการเป็นกรรมการและอนุกรรมการทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติ อาทิ External Advisory Board of The Ohio State Global One Health initiative (GOHi), Ohio State University, USA อนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประธานเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) คณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ตลอดจนนำวิชาชีพไปช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทีมนำอาสาสมัครแพทย์ ทันตแพทย์ จิตอาสาออกหน่วยและช่วยสาธารณกุศล เช่น ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในนามมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาโดยตลอด

รางวัลและเกียรติคุณที่ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ได้รับ อาทิ รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น สาขาแพทยศาสตร์ จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ชั้นที่ 4 อันเป็นที่ชมเชยยิ่งกระทรวงยุติธรรม จากกระทรวงยุติธรรม รางวัลผู้บริหารดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารองค์กรการศึกษาจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ salcedosuites-makati.com

UFA Slot

Releated